Flexium ERP > Knowledge Base > Rendszer > Licenc > Licenc szerződés

Hogyan segíthetünk?
< Minden téma
Nyomtatás

Licenc szerződés

Általános feltételek

 1. A szerződés tárgya a licencadó vállalatirányítást segítő szoftverterméke (a továbbiakban: szoftvertermék). A szoftvertermék magában foglalja a működés alapját képező számítógépes programot, a teljes dokumentációt és a szoftverterméken keresztül elérhető adatbázist. A licencadó által a jelen szerződés életbelépése utáni hibajavítások, bővítmények és frissítések szintén a szoftvertermék részének minősülnek.

 2. A licencadók ezen szerződésben az alábbiak: TTC-Soft Kft. és a terméket szállító cég.

 3. A szoftvertermék egy önálló számítógépen és számítógép hálózaton egyaránt használható. A licenc-t meg kell vásárolni minden számítógépre ahol használatba kerül, legyen az akár munkaállomás, vagy szerver számítógép, amelyre azt telepítik, illetve amelyen azt használják. Nem képezi a licencadó feladatát a licencvevő által használni kívánt berendezések alkalmassá tétele a jelen szoftvertermék fogadására illetve futtatására.

 4. A licencvevő részére közvetlenül, vagy közvetve szállított szoftvertermék, illetve kézikönyvek, valamint minden más típusú anyag, beleértve az azokhoz kapcsolódó szerzői, szellemi vagy ipari tulajdonjogok a licencadók tulajdonát képezik, amelyet a magyar szellemi tulajdonjogi törvények, illetve a vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezései védenek.

 5. A licencvevő a jelen megállapodás alapján a licenc tárgyát képező szoftvertermék tartalmáról legfeljebb egy darab biztonsági másolatot készíthet.

 6. A szoftverterméket a licencvevő csak a saját használatában levő számítógépén használhatja. A szoftverterméket nem szabad másik felhasználó részére kölcsön illetőleg bérbe adni, lízingelni, elajándékozni, adományozni vagy átruházni. A szoftverterméket tilos visszafejteni, belső felépítését elemezni. Ha a licencvevő a használatában levő számítógépet elidegeníti (eladja, ajándékozza, lízingszerződését befejezi vagy ehhez hasonló) akkor gondoskodnia kell a szoftvertermék eltávolításáról még az elidegenítés előtt.

 7. A licencadók garantálják, hogy a szoftvertermék az alapvető rendeltetési céljait teljesíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat a problémákat, amelyek ilyen értelmű teljesítményét befolyásolják, a saját szempontjai szerint megfelelőnek tartott eszközökkel, és időpontban megoldja. A garancia a szoftvertermék más rendszerekkel (programokkal, szoftverekkel) való együttműködésére, vagy azokra kifejtett hatására nem terjed ki. A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, a licencadók nem garantálják, hogy az átadott szoftvertermék teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve, hogy minden berendezéssel és egyéb szoftver konfigurációval kompatibilis. A licencadót semmilyen szerződési feltétel nem kötelezi arra, hogy a licencvevő által megszerzett szoftvertermék teljes mértékben hibamentes állapotát garantálja.

 8. A licencadók semmi felelősséget nem vállalnak olyan kárért vagy károkért amely a szoftvertermék használatából (rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű) vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a licencadókat tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Ilyen károk közé sorolandó, de nem kizárva: üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti információk elvesztése, káresetet vagy egyéb anyagi veszteségekből fakadó károk.

 9. licencadók semmi felelősséget nem vállalnak olyan kárért vagy károkért amely a szoftvertermék más rendszerekkel (programokkal, szoftverekkel) való együttműködéséből, vagy azokra kifejtett hatásából származik.

 10. A licencvevő a szoftverterméknek kizárólag az eladott verziójának használatára jogosult, újabb vagy régebbi verziók használatára a licencadók külön engedélyére van szüksége. Ez alól kivételt képez az „Egy éves támogatási csomag” keretében vásárolt licenc.

 11. Az „Egy éves támogatási csomag” keretében vásárolt licenc feljogosítja a licencvevőt a vásárlástól számított egy évig a szoftvertermék azonos modelljének legfrisebb verziójának használatára. A licencadók ezen időpont után térítés ellenében biztosíthatnak (de nem kötelezettek erre) lehetőséget a szoftvertermék frissítésére. Miután a frissítés megtörtént, a licencvevő egyedül a frissített verziót jogosult használni, és az előzőleg használt verzióra vonatkozó valamennyi anyagot köteles törölni.

 12. A licencadók nem kötelesek semmi-nemü konzultációs szolgáltatást nyújtani a vevőnek. A konzultációs szolgáltatásról külön szerződésben kell a licencadóknak es vevőnek megegyeznie.

 13. A licencvevőnek jogában áll a szoftvertermék használatát bármely időpontban megszűntetni. A licencadók jogosultak a szoftvertermék használatának megszűntetésére írásban felszólítani a licencvevőt, amennyiben azt tapasztalta, hogy az megszegte a licenc szerződés feltételeit

 14. A jelen megállapodásra a magyar törvények vonatkoznak, és annak értelmezésében vagy következményeiben bármilyen kétség vagy vita esetén, a Budapesten működő bíróság az egyedül illetékes hatóság. Mindkét fél kifejezetten lemond minden más, számukra esetlegesen megfelelő, joghatóságról. Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezése törvényellenes, úgy az a rendelkezés semmisnek tekintendő anélkül, hogy az a megállapodás egészét befolyásolná, vagy azt sugallná, hogy a megállapodás semmis.

 15. Ez a megállapodás megszűntet és hatálytalanít minden korábbi megegyezést vagy megállapodást. Ezt a megállapodást a továbbiakban mindkét fél beleegyezése esetén és csak írásban lehet módosítani.

Komponensek használatára vonatkozó feltételek

 1. A szoftvertermék felhasznál kész komponenseket, melyeket a komponensek készítői feltételekhez kötik. Ennek értelmében a licencadó továbbadja ezen felhasznált komponenseket változtatás nélkül illetve ha változtatásra került sor akkor azokra vonatkozó megjegyzésekkel együtt.

 2. A GNU General Public License (GPL) részletes leírása itt olvasható: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

 3. A felhasznált komponensek listája és eredeti licenc szövegük:

Linkek


Tartalomjegyzék